O nacionalnoj konvenciji

Projekat „Nacionalna konvencija o evropskoj integraciji Crne Gore“ postoji od 2011. godine, kada je realizovan od strane Evropskog pokreta u Crnoj Gori i Slovačke asocije za spoljnu politiku, uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovačke i SLOVAKAID-a, i učešće Vlade i Skupštine Crne Gore.

Evropski pokret u Crnoj Gori u je i u 2013. i 2014. godini nastavio sa realizacijom projekta ,,Nacionalna konvencija o evropskoj integraciji Crne Gore’’ (NKEI 2013-2014), koji sada realizuje uz pomoć partnera iz Republike Slovačke – Slovačke asocije za spoljnu politiku, uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Slova Aid-a,  i učešće Vlade i Skupštine Crne Gore.

Crna Gora na svom putu ka Evropskoj uniji mora proći niz pojedinačnih koraka u cilju postizanja neophodnih reformi iz širokog spektra oblasti. U tom smislu, od ključne je važnosti okupiti što veći broj aktera i zainteresovanih strana kako bi razmijenili svoja iskustva i razmotrili najbolji put ka ostvarenju evropske budućnosti cjelokupnog crnogorskog društva.

U tom smislu, svrha ovog projekta je uspostavljanje stalnog, koherentnog i stabilnog okvira za tematski strukturisani debatni forum koji je fokusiran na odnose EU i Crne Gore.

Konkretni ciljevi projekta, koji bi trebalo da, u širem smislu, omoguće funkcionisanje foruma za debatu iz pojedinih oblasti, su:

  • Institucionalizacija javne debate između civilnog i javnog sektora o temama vezanim za EU.
  • Jačanje kapaciteta cijelog društva Crne Gore za process evropske integracije i za vođenje pregovora o učlanjenju u Evropsku uniju.
  • Kreiranju sinergetskog efekta svih društvenih snaga u Crnoj Gori, sa ciljem osnaživanja i multiplikovanja napora za ubrzanje društvenih, političkih i ekonomskih reformi u okviru procesa evropske integracije.
  • Uspostavljanje novih i osnaživanje postojećih modela i metoda komunikacije i saradnje između aktera civilnog društva (NVO, mediji, sindikati, akademske institucije, individualni eksperti itd.) i Vlade, Parlamenta i drugih javnih institucija.
  • Osnaživanje uloge civilnog društva u procesima kreiranja i implementacije različitih reformskih i institucionalnih politika.
  • Povećanje efikasnosti i efektivnosti aktivnosti javnih institucija u procesu evropske integracije Crne Gore.

Uzimajući u obzir ove ciljeve, kao i prethodna iskustva iz realizacije slličnih projekata u Slovačkoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, ovakvo integrisanje saznajnih i akcionih kapaciteta društva se može najbolje i najefikasnije ostvariti kroz stručni angažman eksperata iz javnog i civilnog sektora, koji bi aktivno učestvovali u radu ekspertskih radnih grupa u kojima bi se vodila argumentovana diskusija o različitim društvenim pitanjima, problemima, zadacima, refomama i izazovima.

Stoga je naša vizija realizacije ovog projekta zasnovana na formiranju Radnih grupa u okviru kojih predstavnici civilnog sektora i javnih institucija Crne Gore, uz učešće inostranih eksperata i predstavnika međunarodnih institucija, putem otvorene diskusije razmjenjuju argumente i prijedloge, sa ciljem definisanja prepreka na putu procesu evropske integracije, kao i kreiranja odgovarajućih zaključaka i preporuka za njihovo uspješno prevazilaženje.

Leave a Reply