Preporuke i zaključci

Radna grupa I – Pravosuđe i temeljna prava

Radne grupe I i II su formirane kako bi se stvorio forum za razmjenu mišljenja vladinog i nevladinog sektora u duhu otvaranja pregovora poglavljima 23 i 24. Kako se u okviru poglavlja 23 razmatraju pravosuđe, borba protiv korupcije, temeljna prava, prava državljana EU, odlučeno je da se upravo ove oblasti ili neki njihovi aspekti razmatraju na sastancima radnih grupa NKEI 2012.

Preporuke i zaključci Radne grupe I

Radna grupa II – Pravda, sloboda i bezbjednost

U okviru poglavlja 24, između ostalih, razmatraju se i azil, migracije, vize, borba protiv organizovanog kriminala, korupcije, terorizma, što je dobrim dijelom obuhvaćeno sesijama ove radne grupe.

Preporuke i zaključci Radne grupe II

Radna grupa III – Poljoprivreda, bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika i ribarstvo

Znajući značaj poljoprivredne djelatnosti za prosperitet crnogorskog društva i prepoznajući prostor za unaprjeđenjem stanja u ovoj oblasti, kao i uzevši u obzir da će i ove teme biti dijelom pregovora na nekom stupnju pristupanja EU, shvatili smo potrebu za formulisanjem preporuka koje bi pospješile saradnju vlade i organizacija civilnog društva.

Preporuke i zakljuci Radne grupe III

Radna grupa IV – Zaštita životne sredine

Različiti aspekti razvoja jednog društva su obuhvaćeni različitim oblastima, dok tema zaštite životne sredine obuhvata sveprožimajući faktor koji je naročito u EU naglašen u vidu održivog razvoja, a standardi zaštite životne sredine su viši nego bilo gdje drugdje u svijetu. S obzirom da će Crna Gora morati da preduzme mjere u pogledu povećanja nivoa zaštite životne sredine, ova grupa je formirana sa ciljem da olakša institucijama sistema i civilnog sektora da sarađuju na tom putu.

Preporuke i zaključci Radne grupe IV