Radne grupe

U skladu sa profesionalnim orijentacijama i poljima rada i aktivnosti pojedinih pozvanih eksperata, određeno je i njihovo članstvo u četiri Radne grupe.

 1. Grupa I – Vladavina prava (pravosuđe, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala). Broj članova/ica – 26
 2. Grupa II – Reforme javne administracije (unapređenje institucionalnog i zakonskog okvira javne administracije, jačanje administrativnih kapaciteta). Broj članova/ica – 18
 3. Grupa III – Državne institucije, lokalna samouprava i civilno društvo – Kreiranje novih i jačanje postojećih modela i metoda za unapređivanje odnosa, komunikacije i saradnje između javnog i privatnog sektora (Vlada, Parlament i druge državne institucije na jednoj i NVO, mediji, akademski radnici, sindikati i druge structure civilnog društva na drugoj strani). Broj članova/ica – 39
 4. Grupa IV – EU fondovi i jačanje konkurentne pozicije Crne Gore u procesu evropske integracije. Broj članova/ica – 38

Ovakva definicija Radnih grupa i njihovih tema je izraz potrebe da se u njima vode rasprave o onim pitanjima koja su prioritet za demokratsku transformaciju crnogorskog društva, kao i za intenziviranje procesa evropske i evroatlantske integracije Crne Gore. U skladu sa tim, u procjeni potreba za definisanje Radnih grupa i njihovih tema oslanjali smo se na sedam zahtjeva Evropske unije za davanje datuma za otvaranje pregovora sa Crnom Gorom.

Na sesiji 1, sesiji 2 i sesiji 3 ukupno je donijeto 117 preporuka za Vladu, Skupštinu i druge državne institucije, organe i civilni sektor Crne Gore. Veoma je važno naglasiti da su SVE preporuke jednoglasno podržane od strane svih članova radnih grupa konvencije, kako onih koji su predstavljali javni sektor, tako i onih koji su dolazili iz civilnog sektora.

Kopredsjedavajući/e Radnih grupa

Svakom Radnom grupom predsjedava 1 kopredsjedavajući/a iz javnog sektora i 1 kopredsjedavajući/a iz civilnog sektora. Uloga kopredsjedavajućih je da vode sjednice i učestvuju u formulisanju zaključaka i preporuka, kao i da pripremaju jedan dio radnih materijala. Kopredsjedavajući su odredili i temu/e prvog zasijedanja Radnih grupa.

Eksperti izvjestioci

Eksperti izvjestioci su nosioci stručne aktivnosti unutar Radnih grupa i oni/e su zaduženi da pripremaju ekspertsko uvodno izlaganje na početku svake sesije Radne grupe. Ekspert izvjestilac pravi i preliminarne nacrte zaključaka o datoj temi, koje prezentuju na kraju svog izlaganja. Njegovi zaključci ne moraju da budu usvojeni i o njima, kao i svim drugim prijedlozima zaključaka glasaju članovi Radne grupe, prema proceduri glasanja. Ekspert izvjestilac vrši izbor radnih materijala za sesiju Radne grupe i taj material dostavlja Evropskom pokretu u razumnom roku pred odvijanje sesije, na dalju distribuciju svim članovima Radnih grupa. Ekspert izvjestilac se bira iz redova članova Radne grupe, a vanredno se može predložiti i drugo rješenje, ukoliko se većina članova Radne grupe složi sa time. Dužnosti eksperta izvjestioca za vrijeme prve sesije Radnih grupa vanredno su obavljali kopredsjednici/e.

U toku Sesija 2 i 3 u rad Radnih grupa uključili su se i jedan broj eksperata iz različitih oblasti, zavisno od tema o kojima se diskutovalo u okviru Radnih grupa:

 • Ekspert izvjestilac gosp. Stanko Marić, nezavisni ekspert za lokalnu samoupravu; TEMA: Lokalna samouprava u Crnoj Gori danas – situacija, problemi i izazovi
 • Eksperti izvjestioci gosp. Boris Marđonović i gosp. Vojislav Delić (Zanatska komora Crne Gore), g-đa Ljiljana Belada (Direkcija za mala i srednja preduzeća); TEMA: Mala i srednja preduzeća, zanatstvo i preduzetništvo u procesu evropske integracije Crne Gore
 • Ekspert izvjestilac gosp. Goran Đurović, nezavisni ekspert za civilono društvo; TEMA: Finansiranje organizacija civilnog društva iz javnih fondova Crne Gore
 • Ekspert izvjestilac, gosp. Zlatko Vujović, Centar za monitoring (CEMI); TEMA: Borba protiv korupcije, situacija i perspektive u Crnoj Gori
 • Ekspert izvjestilac gosp. Momčilo Radulović, Evropski pokret u Crnoj Gori (EPuCG); TEMA: Lokalna samouprava u Crnoj Gori i građani
 • Ekspert izvjestilac gosp. Duško Vuković; TEMA: Uloga medija u društvu i proces evropske integracije
 • Ekspertkinja izvjestiteljka g-đa Marina Vuković, Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO); TEMA: Društveno odgovorno poslovanje u Crnoj Gori

Pravila rada u Radnim grupama (pdf)